set_charset("utf8"); //mysqli_select_db(DB_NAME_MN,$mysqli_link_mn) or die(""); /* $mysqli = new mysqli("localhost", 'maximilian_www', 'sandbox#123!', 'maximilian_teatrum'); if ($mysqli->connect_errno) { echo "Failed to connect to MySQL: (" . $mysqli->connect_errno . ") " . $mysqli->connect_error; } */ //echo $mysqli_link_mn->host_info . "\n"; $moj_ip="95.49.147.199"; $zastrzezone=0; if($_SERVER['REMOTE_ADDR']==$moj_ip){ $zastrzezone=1; } $zastrzezone=1; mysqli_query('set character_set_database = utf8;'); mysqli_query('set character_set_server = utf8;'); mysqli_query('set character_set_system = utf8;'); mysqli_query('set collation_database = utf8_general_ci;'); mysqli_query('set collation_server = utf8_general_ci;'); mysqli_query('set names utf8;'); $_CONF_id_sklepu=3; //if( ($_SESSION[www_id_sklep_v4]=="" && $_POST[dokasy_niezarejestrowany]=="ok") || ($_SESSION[www_id_sklep_v4]!="") ){ if($_POST[dokasy]=="ok" && $_SESSION[www_id_sklep_v4]!=""){ $old_sessionid = session_id(); session_regenerate_id(); $new_sessionid = session_id(); //echo "Stara sesja: $old_sessionid
"; //echo "Nowa sesja: $new_sessionid

";*/ $mail->ClearAddresses(); $mail->ClearAttachments(); } ######################################################## send mail //$alert="Na podany adres E-mail została wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację w sklepie."; header("location:index.php?p=c®=ok"); exit; ####################################################################################################### } if($_POST[cpass1]=="ok" && $_POST[email]!="" ){ ######################################################################################################## $query_CPK1="select * from tblsklep_v4_klienci where Email LIKE '".$_POST['email']."' "; $mysqli_result_CPK1=mysqli_query($mysqli_link_mn, $query_CPK1); if ($rekord_CPK1=mysqli_fetch_array($mysqli_result_CPK1)){ $litery = "abcdefghijkmnpqrstuvwxyz23456789"; srand(time()); for ($i=0;$i<6;$i++){ $haslo.= substr($litery,(rand()%(strlen($litery))),1); } $haslo_md5=md5($haslo); $query_del="DELETE FROM tblsklep_v4_klienci_hasla_zmiana WHERE Id_klienta LIKE '".$rekord_CPK1['Id']."' "; $mysqli_result_del=mysqli_query($mysqli_link_mn, $query_del); $query_upd="insert into tblsklep_v4_klienci_hasla_zmiana(Md5,Id_klienta,Login,Email,Old_Password,New_Password,Time_in,Host_in,Autoryzacja,Blokada)values"; $query_upd.="('".$haslo_md5."','".$rekord_CPK1['Id']."','','".$_POST['email']."','','','".(time())."','".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."','0','0')"; $mysqli_result_upd=mysqli_query($mysqli_link_mn, $query_upd); $id_rej=mysqli_insert_id(); ######################################################## send mail require("inc/phpmailer/class.phpmailer.php"); $mail = new PHPMailer(); $mail->PluginDir = "inc/phpmailer/"; $mail->From = $STRONA_NEWSLETTERFROM; $mail->FromName = $STRONA_NEWSLETTERFROMNAME; $mail->Sender=$STRONA_NEWSLETTERSENDER; // indicates ReturnPath header $mail->AddReplyTo($STRONA_NEWSLETTERREPLYTO); // indicates ReplyTo headers $mail->Host = $STRONA_EMAILHOST; $mail->Mailer = "smtp"; $mail->Username = $STRONA_EMAILUSERNAME; $mail->Password = $STRONA_EMAILPASSWORD; $mail->SMTPAuth = true; //$mail->IsHTML(true); //$mail->AddAttachment("zal/".$plik_name); $mail->SetLanguage("pl", "inc/phpmailer/language/"); $subject="Zmiana Twojego hasła w sklepie ".$STRONA_NAZWA; $subject = iconv ("UTF-8", "ISO-8859-2", $subject); $mail->Subject = $subject; $message=""; $message.="Witaj,\n"; $message .= "Aby dokończyć proces zmiany Twojego hasła w sklepie ".$STRONA_NAZWA." uruchom ponizszy link: \n\n"; $message .= $STRONA_ADRESWWW."/index.php?p=zh&id=".$rekord_CPK1['Id']."&code=".$haslo_md5."\n\n"; $message .= "pozdrawiamy,\n"; $message .= $STRONA_NAZWA."\n"; $message = iconv ("UTF-8", "ISO-8859-2", $message); $mail->Body = $message; $mail->AddAddress($_POST[email]); if(!$mail->Send())echo"";/* $mail->ErrorInfo."
";*/ $mail->ClearAddresses(); $mail->ClearAttachments(); ######################################################## send mail //$alert="Na podany adres E-mail została wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację w sklepie."; header("location:index.php?p=zh&hs=1"); exit; ####################################################################################################### }else{ // $kom_CPK1="W bazie nie ma użytkownika o podanym adresie e-mail."; header("location:index.php?p=zh&hs=0"); exit; } } // http://grzegorzp.multiciti.com/index.php?p=zh&id=8&code=2321339337bab8c66540f74ffbcaa50d if($_GET[p]=="zh" && $_GET[id]!="" && $_GET[code]!="" ){ $query_CPK1="select * from tblsklep_v4_klienci_hasla_zmiana where Md5 LIKE '".$_GET[code]."' AND Id_klienta LIKE '".$_GET['id']."' "; $mysqli_result_CPK1=mysqli_query($mysqli_link_mn, $query_CPK1); if ($rekord_CPK1=mysqli_fetch_array($mysqli_result_CPK1)){ $query_CPK2="select * from tblsklep_v4_klienci where Id LIKE '".$rekord_CPK1['Id_klienta']."' "; $mysqli_result_CPK2=mysqli_query($mysqli_link_mn, $query_CPK2); if ($rekord_CPK2=mysqli_fetch_array($mysqli_result_CPK2)){ $litery = "abcdefghijkmnpqrstuvwxyz23456789"; srand(time()); for ($i=0;$i<6;$i++){ $haslo.= substr($litery,(rand()%(strlen($litery))),1); } $haslo_md5=md5($haslo); $query_ll="update tblsklep_v4_klienci set Password='".$haslo_md5."' where Id like '".$rekord_CPK1['Id_klienta']."' "; $mysqli_result_ll=mysqli_query($mysqli_link_mn, $query_ll); ######################################################## send mail require("inc/phpmailer/class.phpmailer.php"); $mail = new PHPMailer(); $mail->PluginDir = "inc/phpmailer/"; $mail->From = $STRONA_NEWSLETTERFROM; $mail->FromName = $STRONA_NEWSLETTERFROMNAME; $mail->Sender=$STRONA_NEWSLETTERSENDER; // indicates ReturnPath header $mail->AddReplyTo($STRONA_NEWSLETTERREPLYTO); // indicates ReplyTo headers $mail->Host = $STRONA_EMAILHOST; $mail->Mailer = "smtp"; $mail->Username = $STRONA_EMAILUSERNAME; $mail->Password = $STRONA_EMAILPASSWORD; $mail->SMTPAuth = true; //$mail->IsHTML(true); //$mail->AddAttachment("zal/".$plik_name); $mail->SetLanguage("pl", "inc/phpmailer/language/"); $subject="Twoje nowe hasło w sklepie ".$STRONA_NAZWA; $subject = iconv ("UTF-8", "ISO-8859-2", $subject); $mail->Subject = $subject; $message=""; $message.="Witaj,\n"; $message .= "Twoje nowe hasło w sklepie ".$STRONA_NAZWA." to: \n\n".$haslo." \n\nMożesz sie teraz zalogować: \n"; $message .= $STRONA_ADRESWWW."\n\n"; $message .= "pozdrawiamy,\n"; $message .= $STRONA_NAZWA."\n"; $message = iconv ("UTF-8", "ISO-8859-2", $message); $mail->Body = $message; $mail->AddAddress($rekord_CPK2['Email']); if(!$mail->Send())echo"";/* $mail->ErrorInfo."
";*/ $mail->ClearAddresses(); $mail->ClearAttachments(); ######################################################## send mail $query_del="DELETE FROM tblsklep_v4_klienci_hasla_zmiana WHERE Id_klienta LIKE '".$rekord_CPK1['Id_klienta']."' "; $mysqli_result_del=mysqli_query($mysqli_link_mn, $query_del); header("location:index.php?p=zh&hs=3"); exit; } } } //@include"inc/functions.php"; @include"inc/functions_cart.php"; /* ===================================================== */ if (($_POST[loguj]=="ok")&&($_POST[login]!="")&&($_POST[haslo]!="")){ $md5_haslo=md5($_POST[haslo]); if($_POST['typ_klient'] == "h"){ $query="select * from tblsklep_v4_klienci where Blokada NOT LIKE '1' AND Email = '".$_POST['login']."' and Password = '".$md5_haslo."' AND Grupa LIKE '2' "; }else{ $query="select * from tblsklep_v4_klienci where Blokada NOT LIKE '1' AND Email = '".$_POST['login']."' and Password = '".$md5_haslo."' "; } $mysqli_result=mysqli_query($mysqli_link_mn, $query); if ($row=mysqli_fetch_array($mysqli_result)){ $_SESSION[www_id_sklep_v4]=$row[Id]; $_SESSION[www_grupa_sklep_v4]=$row[Grupa]; $_SESSION[www_Imie_sklep_v4]=$row[Imie]; $_SESSION[www_Email_sklep_v4]=$row[Email]; $query_ll="update tblsklep_v4_klienci set Time_ll='".time()."' where id like '".$row[id]."' "; $mysqli_result_ll=mysqli_query($mysqli_link_mn, $query_ll); } } if ($_GET[button]=="Wyloguj"){ $_SESSION[www_id_sklep_v4]=""; $_SESSION[www_grupa_sklep_v4]=""; $_SESSION[www_Imie_sklep_v4]=""; $_SESSION[www_Email_sklep_v4]=""; $_SESSION['w18']=""; //print""; header("location:index.php"); exit; } //print $_SESSION[www_grupa_sklep_v4]; if($_POST[zapytanie]=="ok" && $_POST[email]!="" && $_POST[imie]!="" ){ ######################################################################################################## require("inc/phpmailer/class.phpmailer.php"); $mail = new PHPMailer(); $mail->PluginDir = "inc/phpmailer/"; $mail->From = $STRONA_NEWSLETTERFROM; $mail->FromName = $STRONA_NEWSLETTERFROMNAME; $mail->Sender=$STRONA_NEWSLETTERSENDER; // indicates ReturnPath header $mail->AddReplyTo($STRONA_NEWSLETTERREPLYTO); // indicates ReplyTo headers $mail->Host = $STRONA_EMAILHOST; $mail->Mailer = "smtp"; $mail->Username = $STRONA_EMAILUSERNAME; $mail->Password = $STRONA_EMAILPASSWORD; $mail->SMTPAuth = true; //$mail->IsHTML(true); //$mail->AddAttachment("zal/".$plik_name); $mail->SetLanguage("pl", "inc/phpmailer/language/"); $subject="Zapytanie ofertowe"; $subject = iconv ("UTF-8", "ISO-8859-2", $subject); $mail->Subject = $subject; $message=""; $message.="Zapytanie ofertowe:\n\n"; $message.="Imię: ".$_POST[imie]."\n"; $message.="Tel.: ".$_POST[tel]."\n"; $message.="Email: ".$_POST[email]."\n\n"; $message.="Treść: ".$_POST[tresc]."\n"; $message = iconv ("UTF-8", "ISO-8859-2", $message); $mail->Body = $message; $mail->AddAddress("jimij@poczta.onet.pl"); if(!$mail->Send())echo"";/* $mail->ErrorInfo."
";*/ $mail->ClearAddresses(); $mail->ClearAttachments(); ######################################################## send mail header("location:index.php?p=i&id=16&zap=ok"); exit; ####################################################################################################### } $rabat_now=0; if($_SESSION['www_id_sklep_v4']!=""){ $query="select * from tblsklep_v4_klienci where Id LIKE '".$_SESSION['www_id_sklep_v4']."' "; $mysqli_result=mysqli_query($query); if ($row=mysqli_fetch_array($mysqli_result)){ $rabat_now=$row['Rabat']; } } if($_GET['alert']!=""){$alert=$_GET['alert'];} ############################ w18############################ w18############################ w18 ############################ w18############################ w18############################ w18 ############################ w18############################ w18############################ w18 if($_SESSION['w18']==""){$w18="n";} if($_POST['w18']=="t"){ $_SESSION['w18']="t"; header("location:index.php"); exit; } if($_POST['w18']=="n"){ $_SESSION['w18']="n"; header("location:index.php?p=k".$_POST['k']."&id=".$_POST['id']); exit; } if($_GET['p']=="k" && $_GET['id']!=""){ $query_KAT="SELECT * from tblsklep_v4_struktura WHERE Id LIKE '".$_GET['id']."' "; $result_KAT=mysqli_query($query_KAT); if($rekord_KAT = mysqli_fetch_array ($result_KAT)){ if($rekord_KAT['Check1']==1){ //$_SESSION['w18']="t"; $w18="t"; }else{ $w18="n"; } } } if($_SESSION['w18']=="t"){$w18="t";} if($_SESSION['w18']=="n"){$w18="n";} ############################ w18############################ w18############################ w18 ############################ w18############################ w18############################ w18 ############################ w18############################ w18############################ w18 function PLtoLink($string) { $string=str_replace(" ","-",$string); $string=str_replace("'","",$string); $string=str_replace('"','',$string); $string=str_replace("„",'"',$string); $string=str_replace("”",'"',$string); $string=str_replace("Ż","Z",$string); $string=str_replace("Ź","Z",$string); $string=str_replace("Ć","C",$string); $string=str_replace("Ń","N",$string); $string=str_replace("Ą","A",$string); $string=str_replace("Ś","S",$string); $string=str_replace("Ł","L",$string); $string=str_replace("Ę","E",$string); $string=str_replace("Ó","O",$string); $string=str_replace("ż","z",$string); $string=str_replace("ź","z",$string); $string=str_replace("ć","c",$string); $string=str_replace("ń","n",$string); //$string=str_replace("�","a",$string); $string=str_replace("ą","a",$string); $string=str_replace("ś","s",$string); $string=str_replace("ł","l",$string); $string=str_replace("ę","e",$string); $string=str_replace("ó","o",$string); $string=str_replace(".","",$string); $string=str_replace(";","",$string); $string=str_replace(",","",$string); $string=str_replace(":","",$string); $string=str_replace("/","",$string); $string=str_replace("~","",$string); $string=str_replace("!","",$string); $string=str_replace("@","",$string); $string=str_replace("#","",$string); $string=str_replace("$","",$string); $string=str_replace("%","",$string); $string=str_replace("^","",$string); $string=str_replace("&","-and-",$string); $string=str_replace("*","",$string); $string=str_replace("(","",$string); $string=str_replace(")","",$string); $string=str_replace("+","",$string); $string=str_replace("=","",$string); $string=str_replace("|","",$string); //$string=str_replace("\","",$string); $string=str_replace("----","-",$string); $string=str_replace("---","-",$string); $string=str_replace("--","-",$string); return $string; } ?> Teatrum
Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "id" in /home/maximilian/domains/teatrum.com.pl/public_html/inc/w_metatags.php:4 Stack trace: #0 /home/maximilian/domains/teatrum.com.pl/public_html/index.php(31): include() #1 {main} thrown in /home/maximilian/domains/teatrum.com.pl/public_html/inc/w_metatags.php on line 4